ข้อมูลการเกษตร

อัตรากำลัง

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน

 

 


 

นางจิตลัดดา  คงอำพล
เกษตรอำเภอหัวตะพาน

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

                                                                        

    นางสาวภัทรียา บุตรจันทร์                                                         นางสุพิชชา  โสภากันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                             เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายวีระศักดิ์  บุตรจันทร์
คนงาน

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

                             

 

 

 

                                              

                                                                               
                                                     นวส.ชำนาญการ                                                      

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

นายปัญญา  ธุระนา
นวส.ปฏิบัติการ

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ/กลุ่มอารักขาพืช

 

นางทัศนีย์  โสภา

นวส.ปฏิบัติการ

 

กลุ่มอารักขาพืช

 

 

 

 

 


นวส.ปฏิบัติการ

 

30 เมษายน 64 16:38:12