ข้อมูลการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปอำเภอหัวตะพาน

 

..พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์  ผ้าลายขิดเลอเลิศ
แหล่งกำเนิดนักปราชญ์  มรดกชาติป่าดงใหญ่ 
งามวิไลหนองสามขา  ปวงประชาใฝ่ธรรม..

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบลหัวตะพานเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง เดิมชื่อบัวสะพาน(บัวหมายถึงไม้แผ่นเดียวหรือสะพานเล็กๆ สำหรับข้ามร่องน้ำลำห้วย) แล้วได้เปลี่ยนเป็นชื่อหัวตะพาน บรรพชนของบ้านหัวตะพาน ได้อพยพมาจากเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2310 ณ บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพานมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่ชื่อว่า "พระเจ้าใหญ่ศรีเจริญ" ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 

พื้นที่

     ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากจังหวัดอำนาจเจริญระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอหัวตะพานประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนปนทราย

 

เขตพื้นที่

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
     ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร

 

อาชีพ

     รับจ้างทั่วไป รองลงมาทำจักสานไม้ไผ่ทอผ้า แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด

 

สาธารณูปโภค

     จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 815 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 91 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.72 ของจำนวนหลังคาเรือน

 

การเดินทาง

     1.ใช้เส้นทางถนนชยางกูรจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดมุกดาหาร เลี้ยวขวาแยกถนนขมิ้นเข้าเส้นทางถนนสาย 2210 ผ่านอำเภอหัวตะพานเลี้ยวซ้ายสี่แยกบ้านหนองขอน ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
     2.เส้นทางถนนอรุณประเสิรฐ จังหวัดอำนาจเจริญไปจังหวัดยโสธรเลี้ยวขวาสี่แยกบ้านน้ำปลีกผ่านบ้านน้ำปลีก บ้านคำพระ เลี้ยวขวาสี่แยกบ้านหนองขอน ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

 

7 มิถุนายน 59 11:50:45